EN_slide_gerechtelijke_invordering.jpg

Gegevensbescherming debiteuren Uw gegevens worden op een wijze verwerkt die ten aanzien van u transparant, behoorlijk en rechtmatig is.Hoe verkrijgen wij uw gegevens en voor welke doeleinden verwerken wij deze?

Onze klant deelt ons uw gegevens mee. Deze gegevens kunnen worden aangevuld met bijkomende informatie die wij van andere bronnen ontvangen (van uzelf, van onze partners, gegevens die publiek zijn, andere dossiers die wij opzichtens u hebben).

Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:

 • Beheer en inning van openstaande vorderingen van onze klant

In geval van minnelijke invordering is deze noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op GLOBAL COLLECTION rust, zoals bepaald in de wet d.d. 20/12/2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. 

In geval van gerechtelijke invordering verwerken wij uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van GLOBAL COLLECTION en dat van onze klant. Het gerechtvaardigd belang van GLOBAL COLLECTION bestaat uit het bestrijden van betalingsachterstand en het uitoefenen van een efficiënte, snelle en kostbewuste invordering van openstaande vorderingen voor onze klanten.

 • Verbetering van invorderingsprocedures

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om GLOBAL COLLECTION inzicht te geven in het optimaliseren van haar invorderingsprocedures. In het kader hiervan kunnen wij uw dossier(s) evalueren, opzoekingen doen, en meer algemeen, alle handelingen stellen die nodig kunnen zijn ter verwezenlijking van dit doeleinde.

 • Beheer van communicatie

Wij zullen uw gegevens verwerken met het oog op het nagaan welke de meest geschikte wijze van communicatie is (brief, mail, telefonisch,…). Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van GLOBAL COLLECTION om communicatie met u te optimaliseren. 

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

GLOBAL COLLECTION verwerkt de gegevens nodig voor het beheer van uw dossier. Wij verwerken dienaangaande o.a. uw naam, voornaam, bankrekeningnummer, geboortedatum, contactgegevens en ondernemingsnummer. Ook verwerkt GLOBAL COLLECTION, met het oog op uw solvabiliteit en liquiditeit, financiële informatie, waaronder uw betaalhistoriek. Tot slot zullen ook door u verstrekte redenen van wanbetaling, van uitstel van betaling en/of van niet-uitvoering afbetalingsplannen,… worden verwerkt door GLOBAL COLLECTION, dit met het oog op het correcte en grondige beheer van uw dossier. 

Heb ik de plicht om jullie mijn persoonsgegevens te verstrekken?

Neen, er is geen verplichting om uw gegevens aan GLOBAL COLLECTION te verstrekken. 

Uw gegevens worden ons in de meeste gevallen verstrekt door uw initiële contractspartij. Deze kunnen worden verrijkt met gegevens die wij ontvangen van externe partijen met wie wij samenwerken, van andere dossiers gekend bij GLOBAL COLLECTION en/of andere publieke bronnen.

U heeft wel steeds de mogelijkheid om ons de toestemming te geven bijkomende gegevens te verwerken, zodat het beheer van uw dossier (en de communicatie) makkelijker loopt, alsook het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan anderen?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met contractspartijen op wie wij een beroep doen ter uitvoering van onze invorderingsdiensten, waaronder IT-bedrijven, andere invorderaars, advocaten, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties. Ook kunnen deze worden gedeeld met door u aangestelde mandatarissen.

Indien de invordering in een ander land van de EER dient plaats te vinden, zullen uw gegevens ook worden gedeeld met lokale partners in deze landen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden door GLOBAL COLLECTION zolang bewaard als nodig is voor het rechtmatig doel waarvoor ze werden verwerkt, waaronder het goede beheer van invordering, doch ook ter bescherming van GLOBAL COLLECTION tegen gerechtelijke procedures en ter weerlegging van onze aansprakelijkheid.

Na afsluiting van uw dossier worden uw gegevens nog gedurende een bepaalde termijn bewaard, tijdens dewelke na verloop van tijd uw gegevens worden geanonimiseerd en de toegang tot uw gegevens wordt beperkt.
Welke rechten heb ik?

U hebt volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage 
 • Recht op rectificatie
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht van bezwaar

Uw recht op inzage

U heeft het recht uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw gegevens en, indien dit het geval is, inzage verkrijgen van deze gegevens alsook van de volgende informatie:

 • De verwerkingsdoeleinden
 • Welke categorieën gegevens wij verwerken
 • De ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens (zullen) verstrekken
 • De periode gedurende welke uw gegevens zullen worden opgeslagen of volgens welke criteria wij deze periode bepalen
 • Verzoeken dat uw gegevens worden gerectificeerd of gewist, dat de verwerking wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken
 • Uw recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Uw recht op informatie van wie wij uw gegevens hebben ontvangen (indien niet van u verkregen)
 • Verzoeken of de verwerking een automatische besluitvorming inhoudt
 • Welke passende waarborgen wij bieden ter bescherming van uw gegevens als deze naar een land buiten de EER worden doorgegeven
 • Verzoeken van een kopij van de gegevens die wij over u hebben verwerkt. Indien u bijkomende kopijen wenst, wordt een redelijke vergoeding aangerekend.

Uw recht op rectificatie

U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie te verkrijgen van onjuiste gegevens die u betreffen.

Uw recht op vergetelheid

U heeft het recht wissing te vragen van uw gegevens indien wij uw gegevens op een onrechtmatige wijze verwerken en/of indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

Uw recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen indien u de juistheid van uw gegevens betwist (gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw gegevens te controleren), indien u officieel bezwaar maakt tegen de verwerking, indien de verwerking onrechtmatig is, doch u niet wenst dat wij uw gegevens verwijderen of indien wij de gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, terwijl u deze nodig heeft ter instelling/onderbouwing/uitoefening van een rechtsvordering.

Beperking van verwerking van uw gegevens houdt in dat wij uw gegevens, met uitzondering van opslag, enkel mogen verwerken met uw toestemming, voor de instelling/uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van iemand anders of om gewichtige redenen van algemeen belang.

Uw recht op bezwaar 

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken indien u meent dat wij geen recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of indien u wenst dat een geautomatiseerde beslissing herbekeken wordt. Wij zullen in dit geval de verwerking staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde redenen zijn die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Ook kunnen wij ten allen tijde uw gegevens verwerken indien die verband houden met de instelling/uitoefening/onderbouwing van een rechtsvordering.

Hoe kan ik klacht indienen over het gebruik van mijn gegevens of mijn rechten uitoefenen?

Bezwaar kunt u schriftelijk (met kopij identiteitskaart) indienen per post (GLOBAL COLLECTION CVBA, met zetel te 9220 Hamme, Baantje 30/1) of per mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken, kunt u ook steeds klacht indienen bij de gegevensautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 
1000 Brussel
Tel +32 (0) 2 274.48.00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be