slide_opstellen_alg_waarden.jpg

Het belang van goede algemene voorwaarden kan nooit worden onderschat.

Geldige en afdwingbare algemene voorwaarden veronderstelt een grondige kennis van alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Correct opgestelde algemene voorwaarden zijn steeds op maat gemaakt en houden rekening met de door u uitgeoefenede werkzaamheden.

Algemene voorwaarden zorgen ervoor dat uw rechten en verplichtingen duidelijk zijn afgebakend, beperken uw risico's of sluiten deze zelfs uit, bepalen welke rechtbank kennis neemt van geschillen met uw klant, bepalen de intrestvoet en de schadevergoeding die uw klant verschuldigd is in geval van laattijdige betaling, ... .

Onze specialisten kunnen deze algemene voorwaarden voor u opstellen.

 

Klik hier indien u hierover meer informatie wenst.